Ctrl+Shift+Знак за долар: Прилагане на валутен формат

Прекият път Ctrl+Shift+Знак за долар ($) е да приложите Валута формат с два знака след десетичната запетая. Моля, вижте също Ctrl+Shift+4 .

Стъпка 1: Изберете данните, които искате да добавите със знак за долар;

Стъпка 2: Натиснете и задръжте Ctrl и Shift клавиши, след което натиснете ' долар ($) “ от клавиатурата.Проверете още преки пътища на Excel