Ctrl+PageUp: Предишен работен лист

Прекият път Ctrl+PageUp е да преминете към предишния лист в работна книга или да останете в първия работен лист, ако курсорът вече е в първия работен лист. Клавишът Page Up също е PgUp в някои клавиатури.

Стъпка 1: Щракнете навсякъде в работния лист (напр. Лист 2);

Стъпка 2: Натиснете и задръжте бутона ' Ctrl 'ключ и щракнете върху' Страница нагоре '. Курсорът ще се премести към предишния работен лист, който е лист 1 в този пример.Проверете още преки пътища на Excel